Уписујемо

 
Средња школа „Свети Ахилије“ Ариље у школску 2024/25.годину уписује ученике у пет образовних профила:
 
Гимназија

 • Општи смер, четврти степен, 28 ученика

 • Општи смер гимназије који постоји у нашој школи нуди прилику за веома темељно упознавање и друштвених и природних наука. Aдолесцентни период обележен, између осталог, интензивним развојем интересовања, а као природна последица тога, сасвим је за очекивати да ученик развије нека потпуно нова интересовања у току средње школе. Општи смер гимназије нуди веома широке могућности истраживања и развоја интересовања а тиме и утемељеније професионалне одлуке на крају средње школе када је у питању избор наставка школовања.

 • Упознајемо вас и са изменама које се најдиректније тичу образовања будућих гимназијалаца. Законом је прописано да ученици гимназије на крају свог школовања полажу општу матуру. Поред теста из српског језика и математике, ученици ће бирати и минимално један додатни предмет из кога такође полажу тест. Резултати ових тестова биће валидан критеријум за упис факултета. Неки факултети ће укинути пријемни и бодовати кандидате само на основу резултата на општој матури док ће неки факултети задржати пријемни испит али ће бодове са матурског испита ипак узимати у обзир приликом састављања листе примљених кандидата.

 • Узмите у обзир и могућност да се ученик у наредне четири године предомисли о томе шта би желео да студира у односу на оно што наводи данас. Шанса за то је реална. Управо из тог разлога за ученике који желе да упишу гимназију, уписати општи смер гимназије је мудра одлука јер ће на тај начин бити темељније опремљени и за полагање опште матуре а тиме и за даљу проходност на факултет.

 
 
Економија, право и администрација

 • Финансијско-рачуноводствени техничар, четврти степен, 28 ученика

 • Финансијско рачуноводствени техничар је савремени образовни профил из области економије. У њему су обједињена знања из области рачуноводства, финансија и економије.

 • Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из стручних предмета – рачуноводство, пословна економија, принципи економије, пословна кореспонденција и информатика, пословне финансије...

 • Ученици оснивају виртуелна привредна друштва и обављају послове у области производње, промета, пружања услуга, спољне трговине, вођења пословних књига у агенцијама. Све ове послове обављају уз примену књиговодственог софтвера и оригиналне документације која се користи у реалним привредним друштвима.

 • Подстиче се понашање ученика у складу са правилама пословног бонтона, развијају се вештине организовања, обрачуна, контроле и анализе пословања. Како би се ученици оспособили и били припремљени за овај посао предвиђена је блок настава у другом, трећем и четвртом разреду у реалним привредним друштвима.

 • Изузетно квалитетан образовни профил који својим садржајем веома добро припрема ученике за будуће запослење или наставак школовања у области економије.

 
Електротехника

 • Техничар електронике и аутоматике, четврти степен, 28 ученика

 • Техничар електронике и аутоматике је савремен и релативно нов образовни профил у образовном систему Републике Србије. Уписује се у малом броју школа које за то испуњавају услове у свега неколико градова.

 • Техничар електронике и аутоматике је један од најперспективнијих четворогодишњих занимања узимајући у обзир актуелни научно-технолошки развој.

 • Ученици овог профила оспособљавају се да израђују компоненте, склопове и уређаје електронике, једноставне мерно-регулационе електронске системе и системе управљане микроконтролером, врше монтажу, инсталације и поправку компонената, склопова и  уређаја електронике.

 • Оспособљавају се за праћење аутоматски и полуаутоматски управљаних процеса производње као и одржавање мерне и регулационе технике у погонима и постројењима.

 • Поред тога ово је смер који уводи ученике у свет савремених, рачунарски управљаних система укључујући и програмибилне логичке контролере (PLC), њиховo програмирање, као и управљање и руковање индустријским роботима. Из претходног можете закључити колико је широка област запошљавања.

 • У школи постоји добра опремљеност за све стручне предмете, тако да се сва теоријски стечена знања учвршћују и на вежбама. Ту су и макете са PLC-овима и микроконтролерима, рачунари на којима се могу извршити симулације рада сложених управљачких система.

 • Ученици ће се оспособити и за: израду техничке документације једноставних електронских склопова, уређаја и система; електронских шема и рута електронских штампаних плоча за електронске уређаје; мерно-регулационих система; система управљаних микроконтролером,  управљање и руковање индустријским роботима; монтирање и инсталирање уређаја; тестирање функционалности и контроле квалитета електронских склопова и уређаја; отклањање кварова заменом резервних делова према дефинисаним стандардима;

 • Ученици који одлуче да након завршеног средњег образовања заснују радни однос, могу се запослити на радним местима: електротехничар одржавања мерних инструмената и склопова, оператер одржавања електронских сигнално-сигурносних уређаја, оператер одржавања фоно-уређаја и видео студија, техничар електронике за полупроводнике, техничар електронике за рачунарски хардвер, механичар за медицинску и лабораторијску опрему, сервисер елетронске опреме и многе друге.

 • Поред теоријских и практичних знања и вештина потребних за запошљавање и самостални рад, ученици овог профила добијају и одличну основу за даље усавршавање и школовањe на техничким али и осталим факултетима који не морају бити техничке оријентације.

 
Текстилство и кожарство

 • Модни кројач, трећи степен, 14 ученика –ДУАЛНИ СИСТЕМ

 • У складу са потребама текстилних предузећа, за наредну школску годину уписујемо  ПО ДУАЛНОМ СИСТЕМУ образовни профил Модни кројач. Како се ради о дуалном профилу, ученици ће у току школовања имати већи број часова практичне наставе у предузећима, послодавац код кога обављају праксу има обавезу да им исплати и одређену новчану надокнаду за време проведено на практичној настави, што до сада није био случај, и низ других погодности.

 • По завршетку школовања, ученици профила МОДНИ КРОЈАЧ ће бити обучени да: конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез. Овај профил је подједнако атрактиван  за дечаке и девојчице јер школује за занимање којима се данас подједнако успешно могу бавити и једни и други (употреба модерних технологија које значајно олакшавају рад, не захтева се физичка снага, применом савремених мера заштите на раду ризик од повреда је сведен на минимум и сл.).

 • Модни кројач као профил прати технолошки развој и даје шансу ученицима да кроз квалитетно и применљиво образовање савладају све пословне изазове и омогуће им да се после школовања одмах запосле као и да започну сопствени посао у истој делатности.

 • Такође, они који то буду желели, са завршеним III степеном образовања, школовање могу да наставе на високим струковним школама за текстил.

 
Машинство и обрада метала

 • Механичар моторних возила, трећи степен, 14 ученика

 • Све популарнија занимања трећег степена у машинству показују тренд уписа већег броја ученика претходних година.

 • Предности ових занимања су бројне. Нуде најбржи пут до будућег запослења.

 • Заступљеност практичне наставе је велика и иде до три дана у току недеље. Ученици могу да изаберу где ће обављати практичну наставу или ће им школа у томе помоћи.

 • Ова занимања нуде значајну могућност покретања приватног посла.

 • Када је реч о Механичару моторних возила, са задовољством вас обавештавамо да ће школа, у складу са програмом овог профила, за све ученике који упишу овај профил сносити трошкове теоријске и практичне обуке за стицање возачке дозволе Б категорије! Ову обуку ученици ће похађати у свом трећем разреду.

 • А до тада ученици ће имати прилику да изучавају занимање механичара моторних возила према новом, иновираном наставном плану и програму у складу са савременим променама у ауто индустрији. Између осталог, то подразумева: утврђивање и отклањање неисправности на системима: управљања, кочионом систему, мотору, трансмисији, систему ослањања, сигурносно-безбедносним системима, демонтажу и монтажу главних склопова возила, учествовање у захтевнијим поправкама савремених мотора итд.