Правилници школе


Правилник о раду

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о вредновању сталног и стручног усавршавања у установи

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика

Правилник о похвалама и наградама ученика

Правилник о организацији заштите од пожара

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правила о безбедности и здрављу на раду

Правилник о организовању и спровођењу испита

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона у школи

Правилник о организацији и систематизацији рада школе

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о употреби аутомобила у приватном власништву за службене потребе

Правилник о безбедности ученика и запослених

Правилник о поступку јавне набавке унутар установе

Правилник о поступку и начину дежурства наставника и ученика СШ Свети Ахилије

Правилници о степену и врсти образовања

Правилник о општој матури