Библиотека

Школска библиотека средње школе "Свети Ахилије" у Ариљу има једног запосленог радника са пуним радним временом. Програм рада библиотекара обухвата задатке и послове из области обазовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.
Библиотекар помаже ученицима да развију навику читања и доласка у библиотеку, као и да стекну самосталност у учењу и способност критичког мишљења. Своје активности библиотекар обавља у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима запосленим у школи, као и у сарадњи са културним центром и градском библиотеком. Поред класичног издавања књига библиотекар обезбеђује и електронске изворе и приступ ка њима и врши обуке ученика за претраживање интернет садржаја. Од школске 2016/17. године сва лектира можe се наћи и у електронском издању на веб-страници школе у рубрици библиотека.
Библиотека располаже фондом од 7254 књигe. Све књиге заведене су у инвентарној књизи.
Због планираног реновирања школе, библиотека је са читавим инвентаром исељена крајем прошле школске године. Сада је стари простор окречен и замењена су осветљења. Набављене су нове дрвене полице које омогућују већу прегледност библиотечког фонда. Књиге су распоређене према УДК систему и започета је ревизија библиотечког фонда. Очекује се да се до краја наредне школске године све књиге нађу заведене у електроском програму Е-библиотека. Због сељења и реновирања услуге библиотеке су биле прилично ограничене у овој школској години. Набавка нових књига била је успорена, а рад са ученицима углавном сведен на издавање школске лектире. Ипак, ученици су са друге стране укључени у активности библиотеке. Помагањем у класификацији библиотечког фонда, и сами су учили правила класификације, а самим тим и како да се самостално снађу при тражењу одређеног штива.
Од септембра месеца учлањено је 39 нових корисника. Задуживање корисника врши се преко карте читаоца. Потребна је набавка електронског читача, што зависи од школе.
Библиотекар је у одељењима првог разреда одржала час: Упознајмо се с радом библиотеке где су ученици упознати са радом и садржајем библиотеке, као и постојањем и радом Новинарске и Библиотечке секције чији је координатор библиотекар. Ученици су такође упознати са условима коришћења библиотечког фонда, другим услугама које библиотека нуди. Додатне информације ученици добијају праћењем фејсбук-групе Библиотека Средње школе "Свети Ахилије" која омогућава лакшу и бржу размену информација. Матурантима је библиотекар пружала стручну помоћ при писању матурских радова: избор релевантне литературе и упутства за технички исправно писање рада.
У оквиру стручног усавршавања ван установе библиотекарка је похађала инструктивни и консултативни семинар у Народној библиотеци Србије и положила стручни испит у библиотечко-информационој делатности чиме је стекла звање дипломирани библиотекар. Знања које је стекла биће од великог значаја за унапређење рад у библиотеци што се тиче класификације, као и за унапређење рада са корисницима. Библиотекарка је такође именована координатором подружнице Школских библиотекара Ужичког округа за општину Ариље, што ће резултирати бољом сарадњом између школских библиотека,  а самим тим и школа чије су оне организациони делови. Подружница Школских библиотекара дана 23. априла заједнички је обележила Светски дан књиге. У СШ „Свети Ахилије“ Ариље библиотекар је уприличила и Дан матерњег језика. Библиотека је узела учешће и на фото-конкурсу Друштва школских библиотекара Србије Разгледница уз школске библиотеке, на ком је ученик коме је библиотекар била ментор освојио треће место.
Библиотекар је присуствовала трибини Библиотечка пракса у школи – стање и могућности и редовној годишњј Скупштини ДШБС. У сарадњи са координатором подружнице школских библиотекара Златиборског округа – Мирјаном Радовановић Пејовић, библиотекар је отворила нову мејл-адресу на коју ће пристизати извештаји колега који ће бити објављивани на новоотвореној фејсбук-страници Школски библиотекари Златиборског округа.
Посећен је сајам књига. Годишњим планом рада предвиђено је да се ученицима пруже и информације које се не добијају кроз школски систем, па се за кориснике библиотеке сваке недеље у огласном простору у холу објављује по једна песма ученицима на дар, и једна реч недеље (са дефиницијом из речника), а развијање љубави према књижевности код ученика и навика доласка у библиотеку подстиче се препорукама за читање на фејсбук групи  библиотеке. Сва школска лектира налази се у електронском облику на веб-странци школе у подменију библиотека.
Библиотека такође сарађује са колегама и ученицима помажући у организацији часова и школских такмичења.
Библиотекарка је члан Тима за информисање, медијско представљање, промоцију и упис у школску 2018/19. годину, Тима за прилагођавање школском животу и Тима за израду плана интегритета. Својим ангажовањем у овим Тимовима такође поспешује информисаност, заштиту, образовање и васпитање ученика што су неки од основних задатака наставника и библиотекара.

 

Све активности библиотеке можете пратити на фејсбук-страници.